REGULAMIN  FESTYNU RODZINNEGO

 W DNIU 18 CZERWCA 2015r.

 

 I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.   Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z póź. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.  Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania festynu będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festynu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.  Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa festynu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

4.     Osobą odpowiedzialną za festyn jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

 

II.  ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA FESTYNIE:

1.   Organizatorem festynu jest: Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Piekarach Śląskich.

2.   Miejscem festynu  jest teren posesji, ogrodu przedszkolnego, boisk sportowych ZSP nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Rycerskiej 15a.

3.   Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla rodzin wychowanków przedszkola, uczniów szkoły, ich rodziców jak i dla mieszkańców dzielnicy  Dąbrówka Wielka, a wstęp na nią jest wolny.

4. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

5.  Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie posesji obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń  przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6.      Zakazane jest:

a)  niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki,

c)  niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie posesji.

7.  Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

8.  Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie obiektu.

9.   Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a)   niebezpiecznych przedmiotów,

b)   materiałów wybuchowych,

c)    wyrobów pirotechnicznych,

d)   napojów alkoholowych,

e)   materiałów pożarowo niebezpiecznych.

10.  Zakazuje się wprowadzania psów.

11. Przedstawiciele organizatora festynu – pracownicy Zespołu są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia festynu.

12. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy jest wyraźnie oznakowany i znajduje się w siedzibie placówki (gabinet higienistki).

13.  W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatora festynu.

14.  Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za  festyn.

15. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego Organizator utrwala przebieg festynu. Wizerunek osób przebywających na festynie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

16.  Status sponsora festynu przyznaje wyłącznie Organizator.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, która powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

18.  Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.

19.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2015 roku.

 

Teresa Oleszko

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 2

w Piekarach Śląskich