Czcionka

REGULAMIN SZKOLNEGO

KLUBU WOLONTARIATU ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

 

Motto: „Kto ma silną wolę i silna chęć służby ludziom, temu życie pięknym będzie snem, choćby droga do celu była poplątana, a myśli niespokojne.”

– Janusz Korczak

 

I.  Podstawa prawna:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082 ze zm.)

2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

3. Statut Szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich.

 

II.  Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

2. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą nieść pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy niezależnie od swojego pochodzenia i wyznania chcą pomagać potrzebującym.

4. Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Piekarach Śląskich za zgodą Dyrektora Szkoły.

5. Opiekę nad Klubem sprawują Koordynatorzy, który nadzorują pracę Wolontariuszy.

6. Koordynatorzy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły współpracują z nauczycielami nadzorującymi poszczególne akcje Wolontariuszy.

 

III.  Cele i sposoby działania

1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i niesienia bezinteresownej pomocy.

2. Klub wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

3. Klub działa na podstawie stworzonego „Planu Pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu”

4. Klub zachęca do wprowadzania pozytywnych zmian we własnym otoczeniu, rozwijania empatii oraz postaw prospołecznych.

 

IV.  Wolontariusze

1. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 może być uczeń wyrażający chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym, pod warunkiem, że skończył 13 lat. Uczeń musi przedstawić corocznie pisemną „Zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w Szkolnym Klubie Wolontariusza” (Załącznik 1) oraz „Deklarację Wolontariusza” (Załącznik 2).

2. Wolontariusz ma obowiązek: uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Koordynatorów, aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem oraz wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi.

3. Wolontariusz ma prawo do wpływania na działania Klubu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, wypowiedzenia członkostwa w Klubie w dowolnym czasie oraz promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

4. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza lub niestosownego zachowania, które psuje wizerunek pracy wolontariuszy. O skreśleniu z listy decydują Koordynatorzy.

5. Wolontariusz może podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni mu nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

6. Wolontariusz systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Pracy Wolontariusza” wykonane prace. Dokonywać wpisu mogą także Koordynatorzy oraz osoby lub instytucja, na rzecz której Wolontariusz działa (Załącznik 4). W przypadku instytucji pozaszkolnych wymagane jest dodatkowo

„Zaświadczenie o wolontariacie” (Załącznik 3).

7. Zaświadczenie o wolontariacie pozaszkolnym należy dostarczyć do opiekunów Klubu niezwłocznie po udziale w danej akcji. Ostatecznym terminem dostarczenia wszystkich zaświadczeń za dany rok szkolny jest dzień 31 maja.

8. „Dzienniczki Pracy Wolontariusza” z dniem zakończenia roku szkolnego są oddawane Koordynatorom i przechowywane w teczce Szkolnego Klubu Wolontariatu.

9.Uczniom klas 8„Dzienniczki są wydawane” razem ze świadectwem ukończenia szkoły.

10. Uczniowie, którzy nie ukończyli 13 lat, a chcą wesprzeć działania Szkolnego Klubu Wolontariatu, mogą to robić na terenie szkoły, w ramach zajęć dodatkowych, tylko pod stałą opieką nauczyciela i za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. Nagrodą za taką aktywność będą pozytywne uwagi odnotowywane w elektronicznym dzienniku zajęć.

11. Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu mają prawo decydować do jakich akcji przydzielają uczniów i który z wolontariuszy może brać udział w danym wydarzeniu.

 

V. Zadania Koordynatorów Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Zapoznanie uczniów z niniejszym regulaminem i czuwanie nad jego przestrzeganiem.

2. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy wolontariuszy.

3. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami lokalnymi.

4. Stały kontakt z Wolontariuszami (osobisty lub przez dziennik elektroniczny).

5. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.

6. Wspólne organizowanie Dnia Wolontariusza

7. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu.

8. Współpraca z Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich.

 

VI.  Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Nad Szkolnym Klubem Wolontariatu czuwają Koordynatorzy

2. Koordynatorzy wolontariatu podejmują współpracę z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, nauczycielami nadzorującymi i wychowawcami klas.

3. Koordynatorzy wyznaczają spośród chętnych Wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga Koordynatorom nadzorować jej przebieg.

4. Liderzy są w stałym kontakcie z Koordynatorami lub nauczycielami nadzorującymi i zgłaszają im wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

 

VII.  Nagradzanie Wolontariuszy

1. Pochwała na akademii lub apelu przez Dyrektora Szkoły.

2. Każdy udział w działaniach na rzecz innych jest nagradzany wpisaniem pozytywnej uwagi do dziennika elektronicznego.

3. Uczeń klasy ósmej, członek Szkolnego Klubu Wolontariatu, który przepracował minimum 45 godzin zegarowych w wolontariacie szkolnym/ pozaszkolnym w okresie od ukończenia 13 r. życia do ukończenia klasy ósmej, może otrzymać na świadectwie ukończenia szkoły, w rubryce „Szczególne osiągnięcia” wpis „Aktywny członek Szkolnego Klubu Wolontariatu”, co daje dodatkowe 3 punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Wpis dokonywany jest przez wychowawcę klasy po przedstawieniu przez wolontariusza „Dzienniczka Wolontariusza” zatwierdzonego przez koordynatorów Szkolnego Klubu Wolontariatu.

4. Uczeń, który został przeniesiony do innej szkoły, zabiera swój „Dzienniczek Pracy Wolontariusza".

 

VIII.  Sposoby ewaluacji

1.Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu

2. Zdjęcia z akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze publikowane na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych.

3. „Dzienniczek Pracy Wolontariusza”

4. Teczka Szkolnego Klubu Wolontariatu, w tym zaświadczenia wydane członkom Klubu za ich działalność pozaszkolną.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuję wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.

3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich.

4. Wolontariusze przygotowują Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ( 5 grudnia)

5. Koordynatorzy wolontariatu:  Joanna Ziętal, Magdalena Podsiadło, Magdalena Suchowierzch.

5. Regulamin wchodzi w życie od dnia 4.09.2023r.