Czcionka

 

 

STATUT

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2

w Piekarach Śląskich

 

 

 
I. Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Placówka nosi nazwę: „Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Piekarach Śląskich”, zwany dalej Zespołem.
 2. W skład zespołu wchodzą:
  1. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 16 w Piekarach Śląskich,
  2. Miejskie Przedszkole Nr 14 w Piekarach Śląskich.
 3. Siedziba Zespołu znajduje się w Piekarach Śląskich przy ul. Rycerskiej 15a.

 

§2

 1. Nazwa placówki wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej placówki:
  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Piekarach Śląskich – Miejska Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Wojska Polskiego,
  2. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Piekarach Śląskich – Miejskie Przedszkole
   Nr 14.
 2. Każda z placówek wchodząca w skład Zespołu posiada odrębny statut.
 3. Sprawy nieuregulowane w statucie Zespołu regulują statuty placówek wchodzących w skład Zespołu.

 

§3

 1. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Piekary Śląskie na prawach powiatu.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Katowicach.
 3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej, a także okres realizowania zadań opiekuńczo – wychowawczych przez przedszkole określają statuty placówek tworzących Zespół.

 

II. Cele i zadania Zespołu

§4

 1. Zespól realizuje cele i zadania szkoły podstawowej i przedszkola określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych do ustawy i statutach placówek stanowiących Zespół, a w szczególności:
  1. prowadzi działalność dydaktyczną,
  2. wspomaga indywidualny rozwój ucznia oraz wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka,
  3. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowe, uprawniającego do dalszego kształcenia,
  4. pełni funkcję wychowawczo – opiekuńczą w stosunku do uczniów i wychowanków,
  5. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, konkursów i olimpiad,
  6. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

 

III. Organy Zespołu

§5

1. Organami Zespołu są:

a. dyrektor Zespołu,

b. rada pedagogiczna szkoły podstawowej,

c. rada pedagogiczna przedszkola,

d. rada rodziców szkoły podstawowej,

e. rada rodziców przedszkola,

f. samorząd uczniowski szkoły podstawowej.

2. Kompetencje poszczególnych organów:

2.1 Dyrektor Zespołu:

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,

2) realizuje zadania określone w statutach szkoły podstawowej i przedszkola, a w szczególności:

a. sprawuje nadzór pedagogiczny,

b. sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c. realizuje uchwały rad pedagogicznych,

d. sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego,

e. dysponuje środkami określonymi w planach finansowych zaopiniowanych przez rady pedagogiczne i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3) dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły podstawowej i przedszkola w rozumieniu  ustawy o systemie oświaty, a w szczególności decyduje w sprawach:

a. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

b. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,

4) dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców, samorządem uczniowskim szkoły,

5) w uzasadnionych wypadkach dyrektor zwołuje wspólne posiedzenie rad pedagogicznych szkoły i przedszkola,

6) dyrektor Zespołu dba o prawidłową wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu.

2.2 W Zespole w zależności od ilości oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora, do którego zadań w szczególności należą:

1) kierowanie i nadzorowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo –    opiekuńczej w obrębie szkoły podstawowej i przedszkola,

2) kierowanie i nadzorowanie pracą świetlicy szkolnej.

2.3 W Zespole działają odrębne rady pedagogiczne, rady rodziców, samorząd uczniowski w szkole podstawowej. Szczegółowe zakresy działania tych organów określają statuty placówek oświatowych tworzących Zespół.

 

IV. Organizacja Zespołu

§6

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Podstawową jednostka organizacyjną w każdej placówce wchodzącej w skład Zespołu jest oddział.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacji placówek opracowane przez dyrektora Zespołu
  z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
  w sprawie ramowych planów nauczania.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji placówki, dyrektor Zespołu,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 5. Dla realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w Zespole działa biblioteka, czytelnia i świetlica szkolna.

1) szczegółowe zadania oraz organizację biblioteki szkolnej określa statut szkoły,

2) szczegółowe zadania oraz organizację świetlicy szkolnej określa statut szkoły.

 

V. Nauczyciele oraz inni pracowni Zespołu

 

§7

 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych.
 2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu określają statuty szkoły podstawowej i przedszkola tworzących Zespół.

 

VI. Uczniowie oraz wychowankowie Zespołu

 

§8

 1. Zasady rekrutacji uczniów i wychowanków określają statuty szkoły podstawowej i przedszkola tworzących Zespół.
 2. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków określają statuty szkoły podstawowej i przedszkola tworzących Zespół.

 

VII. Postanowienia końcowe

§9

 1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla obydwu placówek wchodzących w skład Zespołu, zawierającą nazwę Zespołu.
 2. Tablice i pieczątki szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu i nazwę szkoły podstawowej.
 3. Tablice i pieczątki przedszkola wchodzącego w skład Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu i nazwę przedszkola.
 4. Placówki wchodzące w skład Zespołu mogą posiadać własne sztandary, godła oraz ceremoniał.