Czcionka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zs-p2.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

- Strona umożliwia zmianę rozmiaru liter za pomocą ikon znajdujących się w górnym prawym rogu w danym artykule.

- Powiększyć lub pomniejszyć oglądaną stronę internetową, nie zmieniając wielkości pozostałych elementów na ekranie można za pomocą skrótów klawiaturowych:

 • Powiększanie strony: naciśnij Ctrl i plus +
 • Pomniejszanie strony: naciśnij Ctrl i minus -
 • Resetowanie powiększenia: naciśnij Ctrl + 0

- Brak zastosowania kontrastu.

- Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

- Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Zając, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 287-99-06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Rycerskiej 15a.

 • Do budynku prowadzą wejścia: główne do szkoły (piwnica - szatnia, po schodach na parter), drugie do przedszkola.

 • Klatki schodowe pomiędzy piętrami są wyposażone jedynie w schody.

 • W budynku nie ma windy.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Piekarach Śląskich możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. przesyłanie faksów na numer (32) 287 99 06,

 3. korespondencję pisemną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Rycerska 15a, 41-948 Piekary Śląskie.