Czcionka
 
 OPIEKUN : p. Joanna Ziętal

 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działania na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.      

Wolontariusz - to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz      innych osób.

                                                           

Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest:

* rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,

* zapoznawanie z ideą wolontariatu,

* wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych,

* pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,

* rozwijanie pasji i zainteresowań,

* kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności.

 

         WOLONTARIAT TO DAR CZASU I SERCA!!!