Psycholog- mgr Dagmara Wawrzyniak

  

 Psycholog, Psycholog Dziecięcy, Trudność

 

 

    Wtorek          8.00 - 14.30

              Czwartek           8.00 - 13.00           

 

 

„…naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka...”

Nie bójcie się wejść do gabinetu psychologa. Psycholog Was z pewnością wysłucha, a czasem sama rozmowa przynosi ulgę. 

 

Zapraszam do rozmowy zawsze, a szczególnie, gdy:

- zwyczajnie potrzebujesz rozmowy na każdy, ważny dla Ciebie temat. 

- masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać. 

- chciałbyś/abyś czegoś więcej dowiedzieć się o samym sobie

- chciałbyś/abyś zmienić coś w swoim życiu, ale nie wiesz jak to zrobić

- przeżywasz emocje, z którymi trudno jest Ci sobie poradzić

- doświadczasz stanów i sytuacji, o których chciałbyś/abyś  porozmawiać

- przeżywasz kryzys lub konflikt wewnętrzny

- czujesz się nierozumiany/a

- chcesz podzielić się swoimi zmartwieniami, kłopotami. 

- sytuacja szkolna stresuję Cię

- przeżywasz trudności w kontaktach z innymi ludźmi

- masz poczucie, że nie radzisz sobie w różnych sytuacjach

- masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić

- chcesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania

- chcesz porozmawiać o swojej przyszłości

 to skontaktuj się z nami.

Rodzicu!

 Jeżeli Twoje dziecko ma: 

- trudności w kontaktach z rówieśnikami; 

- problemy osobiste i rodzinne; 

- problemy z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

- problemy emocjonalne i adaptacyjne; 

- zaburzenia zachowania; 

- poczucie braku pewności siebie; 

- lub sprawia trudności wychowawcze

Serdecznie zachęcam do rozmów, porad i wspólnego znajdywania rozwiązań na pojawiające się trudności.  Zapraszam na spotkania indywidualne. Termin i godzinę spotkania można ustalić poprzez e- dziennik 

 

Psycholog szkolny: 

- wspiera rodziców i nauczyciel w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

- udziela wsparcia psychologicznego i porad uczniom, którzy mają trudności w nauce, doświadczają problemów osobistych rodzinnych lub w relacjach z rówieśnikami; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO

KLUBU WOLONTARIATU ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

 

Motto: „Kto ma silną wolę i silna chęć służby ludziom, temu życie pięknym będzie snem, choćby droga do celu była poplątana, a myśli niespokojne.”

– Janusz Korczak

 

I.  Podstawa prawna:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082 ze zm.)

2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

3. Statut Szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich.

 

II.  Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

2. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą nieść pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy niezależnie od swojego pochodzenia i wyznania chcą pomagać potrzebującym.

4. Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Piekarach Śląskich za zgodą Dyrektora Szkoły.

5. Opiekę nad Klubem sprawują Koordynatorzy, który nadzorują pracę Wolontariuszy.

6. Koordynatorzy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły współpracują z nauczycielami nadzorującymi poszczególne akcje Wolontariuszy.

 

III.  Cele i sposoby działania

1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i niesienia bezinteresownej pomocy.

2. Klub wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

3. Klub działa na podstawie stworzonego „Planu Pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu”

4. Klub zachęca do wprowadzania pozytywnych zmian we własnym otoczeniu, rozwijania empatii oraz postaw prospołecznych.

 

IV.  Wolontariusze

1. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 może być uczeń wyrażający chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym, pod warunkiem, że skończył 13 lat. Uczeń musi przedstawić corocznie pisemną „Zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w Szkolnym Klubie Wolontariusza” (Załącznik 1) oraz „Deklarację Wolontariusza” (Załącznik 2).

2. Wolontariusz ma obowiązek: uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Koordynatorów, aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem oraz wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi.

3. Wolontariusz ma prawo do wpływania na działania Klubu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, wypowiedzenia członkostwa w Klubie w dowolnym czasie oraz promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

4. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza lub niestosownego zachowania, które psuje wizerunek pracy wolontariuszy. O skreśleniu z listy decydują Koordynatorzy.

5. Wolontariusz może podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni mu nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

6. Wolontariusz systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Pracy Wolontariusza” wykonane prace. Dokonywać wpisu mogą także Koordynatorzy oraz osoby lub instytucja, na rzecz której Wolontariusz działa (Załącznik 4). W przypadku instytucji pozaszkolnych wymagane jest dodatkowo

„Zaświadczenie o wolontariacie” (Załącznik 3).

7. Zaświadczenie o wolontariacie pozaszkolnym należy dostarczyć do opiekunów Klubu niezwłocznie po udziale w danej akcji. Ostatecznym terminem dostarczenia wszystkich zaświadczeń za dany rok szkolny jest dzień 31 maja.

8. „Dzienniczki Pracy Wolontariusza” z dniem zakończenia roku szkolnego są oddawane Koordynatorom i przechowywane w teczce Szkolnego Klubu Wolontariatu.

9.Uczniom klas 8„Dzienniczki są wydawane” razem ze świadectwem ukończenia szkoły.

10. Uczniowie, którzy nie ukończyli 13 lat, a chcą wesprzeć działania Szkolnego Klubu Wolontariatu, mogą to robić na terenie szkoły, w ramach zajęć dodatkowych, tylko pod stałą opieką nauczyciela i za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. Nagrodą za taką aktywność będą pozytywne uwagi odnotowywane w elektronicznym dzienniku zajęć.

11. Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu mają prawo decydować do jakich akcji przydzielają uczniów i który z wolontariuszy może brać udział w danym wydarzeniu.

 

V. Zadania Koordynatorów Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Zapoznanie uczniów z niniejszym regulaminem i czuwanie nad jego przestrzeganiem.

2. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy wolontariuszy.

3. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami lokalnymi.

4. Stały kontakt z Wolontariuszami (osobisty lub przez dziennik elektroniczny).

5. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.

6. Wspólne organizowanie Dnia Wolontariusza

7. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu.

8. Współpraca z Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich.

 

VI.  Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Nad Szkolnym Klubem Wolontariatu czuwają Koordynatorzy

2. Koordynatorzy wolontariatu podejmują współpracę z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, nauczycielami nadzorującymi i wychowawcami klas.

3. Koordynatorzy wyznaczają spośród chętnych Wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga Koordynatorom nadzorować jej przebieg.

4. Liderzy są w stałym kontakcie z Koordynatorami lub nauczycielami nadzorującymi i zgłaszają im wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

 

VII.  Nagradzanie Wolontariuszy

1. Pochwała na akademii lub apelu przez Dyrektora Szkoły.

2. Każdy udział w działaniach na rzecz innych jest nagradzany wpisaniem pozytywnej uwagi do dziennika elektronicznego.

3. Uczeń klasy ósmej, członek Szkolnego Klubu Wolontariatu, który przepracował minimum 45 godzin zegarowych w wolontariacie szkolnym/ pozaszkolnym w okresie od ukończenia 13 r. życia do ukończenia klasy ósmej, może otrzymać na świadectwie ukończenia szkoły, w rubryce „Szczególne osiągnięcia” wpis „Aktywny członek Szkolnego Klubu Wolontariatu”, co daje dodatkowe 3 punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Wpis dokonywany jest przez wychowawcę klasy po przedstawieniu przez wolontariusza „Dzienniczka Wolontariusza” zatwierdzonego przez koordynatorów Szkolnego Klubu Wolontariatu.

4. Uczeń, który został przeniesiony do innej szkoły, zabiera swój „Dzienniczek Pracy Wolontariusza".

 

VIII.  Sposoby ewaluacji

1.Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu

2. Zdjęcia z akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze publikowane na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych.

3. „Dzienniczek Pracy Wolontariusza”

4. Teczka Szkolnego Klubu Wolontariatu, w tym zaświadczenia wydane członkom Klubu za ich działalność pozaszkolną.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuję wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.

3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich.

4. Wolontariusze przygotowują Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ( 5 grudnia)

5. Koordynatorzy wolontariatu:  Joanna Ziętal, Magdalena Podsiadło, Magdalena Suchowierzch.

5. Regulamin wchodzi w życie od dnia 4.09.2023r.

  

TEMATYKA GRUDNIA

ŚWIĘTO GÓRNICZE BARBÓRKA

MIKOŁAJKI

UCZYMY SIĘ POMAGAĆ INNYM

Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat ciężkiej pracy górników, poznanie historii powstania węgla, uświadomienie dzieciom znaczenia surowców naturalnych, przybliżenie sylwetki św. Barbary – patronki górników, zabawy ruchowe na sali zabaw „Radosna Szkoła”, doskonalenie nauki czytania, pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Powtórzenie wiadomości dotyczących sylwetki św. Mikołaja i jego działalności, zachęcanie dzieci do pomagania osobom starszym z najbliższego otoczenia, przybliżenie akcji „Świąteczna paczka”, wdrażanie do pomagania rodzicom i dziadkom w okresie przygotowań przedświątecznych, prace plastyczne dotyczące Mikołaja – technika dowolna, słuchanie nagrań z płyt oraz nauka piosenek o tematyce świątecznej.

ANIOŁY I ANIOŁKI – DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

Czytanie wierszy i opowiadań o przyjaźni i miłości, rozmowy na temat tradycji Świat Bożego Narodzenia w naszych domach, wyrabianie w dzieciach umiejętności dzielenie się z innymi i niesienia pomocy potrzebującym, wykonanie prac plastycznych o tematyce świątecznej, wspólne dekorowanie świetlicy i choinki, wykonanie świątecznej gazetki, słuchanie piosenek o tematyce świątecznej, wspólne kolędowanie, rozwijanie umiejętności skupienia uwagi, pomoc w odrabianiu zadań domowych, doskonalenie motoryki małej.

 

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów,

do klas I publicznych szkół podstawowych,

a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych

w publicznych szkołach podstawowych

 na rok szkolny 2023/2024

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2023

do 20.03.2023

od 12.06.2023

do 20.06.2023

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

od 21.03.2023

do 14.04.2023

od 21.06.2023

do 28.06.2023

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.04.2023

30.06.2023

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 17.04.2023

do 24.04.2023

od 30.06.2023

do 07.07.2023

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.04.2023

10.07.2023

 

Podmioty realizujące zadania publiczne zobowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich.

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. W ramach usługi centralnej „Pismo ogólne” można dołączać pliki do 500 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

2. Następnie klikamy: Załatw sprawę.

3. W polu Ustaw/zmień adresata wpisujemy: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH.

4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat (klikamy na niego myszką).

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.