WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. 25.05.2021 r. godz.9.00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

2. 26.05.2021 r. godz. 9.00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

3. 27.05.2021 r. godz. 9.00 – egzamin z języka angielskiego, który trwa 90 minut

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

ZOBACZ - FILMY INFORMACYJNE O EGZAMINACH ÓSMOKLASISTY